BMC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn AMERICA LLC

.

AMERICA LLC báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn