TLG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Xú Tài

.

Trần Xú Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn