LMH: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng

.

Công ty Cổ phần Landmark Holding thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn