Định hướng thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn