Khánh thành giai đoạn 1 Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn